Xəbərlərə abunə ol
» » Qədir-Xum gününün əməlləri

Qədir-Xum gününün əməlləri

tarix : 02-10-2015   /   Mәqalәlәr / İmam Əli (ə)   /   Baxış sayı: 3 090
Qədir-Xum gününün əməlləri روز غدیر

Bizləri digər sosial şəbəkələrdə izləyə bilərsiniz.
İnstagram səhifəmiz
Yotube səhifəmiz


Xəbərimiz olmasada İslam dinində ən əzəmətli bayram Qədir Xum bayramıdır. Onun digər adı isə "Vilayət" bayramdır. Qədir Xum hadisəsi Peyğəmbərin (s.a.a.s) Özündən sonra başda İmam Əli (ə.s) olmaqla 12 İmamın İmamət və vilayətini Allahın əmri ilə bəyan edib, təyin etdiyi gün ilə bağlıdır. Qədir Xum hadisəsi hicrətin 10 -cu ilində, Zilhiccə ayının 18 -i baş verib. Bu əzəmətli bayram bu il sabah ki günə (oktyabr 2) təsadüf edir.

Qədir Xum gününün müstəhəb əməlləri çoxdur, hamısına əməl etmək istəyən kəs "Məfatihul Cinan" kitabına müraciyət edə bilər. Biz isə sabah iş günü olduğu üçün, həmçinin möminlər üçün ağır olmasını nəzərə alıb bir neçə əməli zikr edirik:

1. Oruc tutmaq. (Qəza orucu olan qəzasını niyyət etsin, qəzası olmayan müstəhəb niyyətlə oruc tutacaq). Bu günün orucu 60 ilin günahının kəffarəsinə bərabərdir; bəzi hədislərə görə, bu gün oruc tutan şəxsin savabı ömrü boyu tutduğu orucun savabına və həmçinin 100 həcc və 100 ümrə ziyarətinə bərabərdir.


2. Qusl almaq. Niyyəti: "Bu günün quslun alıram qurbətən ilallah".


3. İki rükətli namaz qılmaq. Hər rükətdə "Həmd (Fatihə)" dən sonra 10 dəfə "İxlas" (Qul huvəllahu Əhəd) surəsi, 10 dəfə "Ayətəl-Kürsi", 10 dəfə "Qədr" surəsi oxumaq. Hədislərdə qeyd olunur ki, bu namazın 100 min həcc və 100 min ümrə savabı var, eləcə də, dünya və axirət hacətlərinin Allah tərəfindən asanlıqla qəbul edilməsinə səbəb olur və insana salamatlıq nəsib olur. Niyyəti: "Bu günün namazın qılıram qurbətən ilallah".


4. "Əminullah" ziyarətini oxumaq.

"Əminullah ziyarəti" adı ilə tanınmış bu ziyarət son dərəcədə mötəbər ziyarətlərdən sayılır, bütün ziyarət və dua kitablarında nəql olunmuşdur. Əllamə məclisi (rəhmətullah əleyh) buyurmuşdur ki, bu ziyarət həm mətn, həm də sənəd baxımından ən üstün ziyarət sayılır və onu bütün müqəddəs hərəmlərdə oxumaq lazımdır. Bu ziyarət mötəbər sənədlərlə İmam Məhəmməd Baqir (ə)-dan və o Həzrətdə İmam Zeynəlabidin (ə)-dan nəql olunmuşdur ki, Həzrət Zeynəlabidin (ə) Əmirəl-möminin Əli (ə)-ın ziyarətinə gəlib, Həzrətin qəbri yanında duraraq ağladıqdan sonra belə demişdir:

"Əssəlamu ələykə ya əminəllahi fi ərzih. Və huccətəhu əla ibadih. Əssəlamu ələykə ya Əmirəl-muminin. Əşhədu ənnəkə cahədtə fillahi həqqə cihadihi və əlimtə bikitabihi vəttəbətə sunənə nəbiyyihi səlləllahu ələyhi və alihi hətta dəakəllahu civarihi fəqəbəzəkə iləyhi bi ixtiyarihi və alzəmə ədaəkəl-huccətə məəma ləkə minəl-hucəcil-baliğəti əla cəmii xəlqih. Əllahummə fəcəl-nəfsi mutməin nətən biqədərik. Raziyətən biqəzaik. Muləətən bizikrikə və duaik. Muhibbətən li səfvəti əvliyaik. Məhbubətən fi ərzikə və səmaik. Sabirətən əla nuzuli bəlaik. Şakirətən lifəvazili nəəmaik. Zakirətən lisəvabiği alaik. Muştaqətən ila fərhəti liqaik. Mutəzəvvidətənit-təqva liyəvmi cəzaik. Mustənnətən bisunəni əvliyaik. Mufariqətən liəxlaqi
ədaik. Məşğulətən ənid-dunya bihəmdikə və sənaik."

Sonra Həzrət mübarək üzünü qəbrin üzərinə qoyub dedi:

"Əllahummə innə qulubəl-muxbitinə iləykə və alihətun. Və subuklər-rağibinə iləykə şariətun. Və əlaməl-qasidinə iləykə vazihətun. Və əfidətəl-arifinə minkə faziətun. Və əsvatəd-dainə iləykə saidətun. Və əbvabəl-icabəti ləhum mufəttəhətun. Və dəvətə mə nacakə mustəcabətun. Və təvbətə mən ənabə iləykə məqbulətun. Və dəvətə mə nacakə mustəcabətun. Və təvbətə mən ənabə iləykə məqbulətun. Və əbrətə mən bəka min xəvfikə mərhumətun. Vəl-iğasətə limənistəğasə bikə məvcudətun. Vəl-ianətə limənistəanə bikə məvcudətun məbzulətun. Və idatikə liibadikə muncəzətun və zələlə mənistəqaləkə muqalətunvə əmaləl-aləminə lədəykə məhfuzətun və ərzaqəkə iləl-xəlaiqi minlədunkə nazilətun. Və əvaidəl-məzidi iləyhim vasilətun. Və zunubəl-mustəğfirinə məğfurətun. Və həvaicə xəlqikə indəkə məqziyyətun. Və cəvaizəs-sailinə indəkə muvəffərətun. Və əvaidəl-məzidi mutəvatirətun. Və məvaidəl-mustətiminə muəddətun. Və mənahiləz-zimai lədəykə mutrəətun. Əllahummə fəstəcib duai vəqbəl sənai vəcmə bəyni və bəynə əvliyai bihəqqi Muhəmmədin və Əliyyin və Fatimətə vəl-Həsəni vəl-Husəyn. İnnəkə vəliyyu nəmai və muntəha munayə və ğayətu rəcai fi munqələbi və məsvayə.

"Kamiluz-ziyarət" kitabında aşağıdakı sətirlər də yazılmışdır:

"Əntə İlahi və Səyyidi və Məvlayə iğfir liəvliyaina. Vəkuffə ənna ədaəna. Vəşğəlhum ən əzana. Və əzhir kəlimətəl-həqqi vəcəlhəl-ulya. Və ədhir kəlimətəl-batil. Vəcəlhəs-sufla. İnnəkə əla kulli şəyin qədir."

İmam Məhəmməd Baqir (ə) buyurmuşdur: "Bizim işlərimizdən hər kəs bu ziyarət və duanı Əmirəl-möminin Əli (ə) və ya sair İmamlardan birinin qəbri kənarında oxuyarsa, şübhəsiz Allah-təala onun bu ziyarət və duasını nurdan olan bir məktubda yuxarılara aparar və Həzrət Muhəmməd (s)-ın möhürünü ona vurar və o qorunaraq Həzrət Sahibəz-zaman əleyhissalama təhvil verilər. Həzrətdə onun sahibini müjdə, zəhmət və kəramət ilə qarşılayar. İnşAllah təala."
Müəllif deyir: "Bu ziyarət, həm mütləq ziyarətlərdən, həm Qədir-Xum gününə məxsus ziyarətlərdən, həmdə bütün İmamların müqəddəs hərəmlərində oxunan ziyarətdən sayılır.


5. Təzə və ya təmiz paltar geymək, ətirlənmək, qohum-əqrabaya baş çəkmək, möminlər biri birilərini gördükdə belə desinlər: "Allaha həmd olsun ki, bizi Əlinin vilayətində qərar verib"

Şərhlər: 0

Şərh ələavə edin

Информация

Посетители, находящиеся в группе Qonaq, не могут оставлять комментарии к данной публикации.